Baggerwerk Tienhoven wordt hervat (januari 2009) Het uitbaggeren van de watergangen in ons dorp is nog niet klaar - maar ze zijn weer bezig! Hierop is door de Visserijvereniging en BTOM al heel lang aangedrongen. Hiermee wordt de belangrijke vismigratie weer zeker gesteld en is er een vrije doorvaart voor de kanoënde en roeiende bewoners. Niet alleen de hoofdwatergang in het dorp wordt gebaggerd. Ook de zijwatergangen worden uitgediept meestal tot aan de plas.
Baggerwerk Tienhoven krijgt vervolg - Juni 2008   Even plotseling als ze gekomen zijn, zijn ze ook weer vertrokken uit Tienhoven: de baggeraars. Het uitbaggeren van de watergangen in ons dorp is begonnen. Het is niet afgemaakt, omdat verder baggeren in het voorjaar volgens de Flora en Faunawet niet geoorloofd is. Niet alleen de hoofdwatergang in het dorp zijn gebaggerd. Ook de zijwatergangen zijn uitgediept tot aan de rooilijn van de bebouwing. Dit was nodig om te voorkomen dat de vrij dunne bagger uit de plassen zou teruglopen in de watergang langs de laan van Niftarlake.
Het ligt in de bedoeling dat rond half augustus de werkzaamheden worden voortgezet De vrijkomende bagger wordt dan afgevoerd naar het baggerdepot te Wilnis.
De zeer ondiepe watergang langs de Laan van Niftarlake, Looijdijk en Heuvellaan was al jaren lang een bron van ergernis. De Visserij Vereniging Tienhoven (Emile Bisschop) bracht dit probleem regelmatig naar voren bij Gemeente Maarssen en Hoogheemraadschap AGV.
Eind 2005 vernam de Vis Vereniging, dat de watergebieden in onze regio onderzocht gingen worden, met subsidie van de overheid, op kwaliteit betreffende planten en dierenleven. Daar heeft de Visvereniging ook de Tienhovense Plassen voor aangemeld en dat onderzoek is in 2006 gehouden. Dat onderzoek paste in het plan Kader richtlijn Water. Het doel daarvan is om de kwaliteit van de watergebieden zodanig te verbeteren dat in 2015 aan bepaalde normen wordt voldaan. Deze plannen worden nu voortgezet in het Water gebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen. Bij het onderzoek in 2006 scoorden De Tienhovense Plassen matig; knelpunten bleken o.a. verondieping, opéénhoping bagger en uitbundige plantengroei. Gewenste maatregelen: o.a. onderzoeken, gericht baggeren. 
Als bestuurslid van de Visvereniging Tienhoven en lid van de werkgroep Milieu en Natuurbehoud kaartte ik dit aan bij het Waternet en de gemeente Maarssen tijdens een bijeenkomst in juni 2006. Ik kon naast bespreking knelpunten ook namens de bewoners de zeer ondiepe watergang onder de aandacht van Waternet brengen, en het belang om het baggeren hiervan op te pakken, en niet te wachtten tot 2015. Verder voerden Richard Klomp en Marvin Egberts, namens de werkgroep Natuurbehoud en Milieu gesprekken hier over met de wijkbeheerder Marina Slijkerman van de gemeente Maarssen, en bezocht Marvin op 22 november 2007 Waternet, om belangen betreffende watergang en Tienhovense plassen te bespreken. Daarop kwam in december vorig jaar het verlossende bericht dat het baggeren in 2008 zou beginnen.
Herman Verkerk Lidwerkgroep Natuurbehoud en Milieu en Bestuurslid Visserij Vereniging Tienhoven.
Donateurs en ondersteunende leden nog steeds nodig In  september 2006 heeft de visserij vereniging wederom de maaiboot 5 dagen kunnen inzetten, dankzij de steun van donateurs en leden, die hoofdzakelijk lid of donateur zijn geworden om ééa financieel te ondersteunen. De Visserij Vereniging moet dat stevig financieren; zij geeft het grootste deel van haar inkomsten uit aan de jaarlijkse inzet van de maaiboot.
Schoonmaakdag september 2007
Vooral de laatste jaren vertoont zich een explosieve groei van waterpest etc. Mede daarom is het jaarlijkse maaien harde noodzaak om te uitbundige plantengroei in toom te houden. De Visserij Vereniging heeft moeite met de financiering en vraagt daarom haar te steunen door lid te worden of als begunstiger/donateur. Door de bijdragen van leden en donateurs blijft het mogelijk om deze onderhoudsactiviteiten voor nu en in de toekomst te kunnen voortzetten. Bij een richtbedrag van 15,- euro of meer steunt u als donateur maaionderhoud in het natuurgebied.
Dit jaarlijks onderhoud kost zo’n 600,- euro per dag, Afgelopen september kon de Vereniging  dankzij bijdragen van  donateurs wederom grotendeels de hoognodige vijfde dag bekostigen;echter steun en uitbreiding steun blijft nodig.  Voor €19,00 per jaar (2008) kunt U lid worden van Visserij Vereniging Tienhoven.( jeugdleden t/m 17 jr 4 euro, (mits woonachtig in het dorp Tienhoven of Oud-Maarsseveen) en ons ook als zodanig ondersteunen + éénmalig 7 euro inschrijfgeld. Hierdoor kunt U, of uw gasten (maar dan wel met een aangeschafte dagvergunning,welke enkel geldig is in uw aanwezigheid op zo’n dag) de visserijsport beoefenen op deze plassen.
Zelf kunt U als lid dan tevens deelnemen aan de georganiseerde viswedstrijden door onze vereniging.
Even ter opfrissing van het geheugen:
De Vereniging Natuurmonumenten heeft het grootste watergebied in eigendom, en de Visserij Vereniging Tienhoven pacht het water. Natuurmonumenten verzorgt het onderhoud aan de legakkers en zorgt voor het natuurbehoud. De Visserij Vereniging zorgt voor het openhouden van het water met behulp van een maaiboot. In een door de Visserij Vereniging Tienhoven verspreide brief is wellicht ten onrechte de indruk gewekt dat de Visserijvereniging vond dat Natuurmonumenten te weinig deed. Wij hebben slechts getracht uit te leggen dat Natuurmonumenten geen prioriteit geeft aan het openhouden van het water. In afspraak met Natuurmonumenten is overeen gekomen dat de Visserij Vereniging dit openhouden op zich neemt. De Visserijvereniging zet al jaren met succes een maaiboot in, zodat ‘s zomers ca. 30% van het water open blijft. Dank zij de vele leden en donateurs kan zij dit volhouden en heeft iedereen een mooi uitzicht op een natuurgebied met dieren, planten en open water. Er is met Natuurmonumenten een prima samenwerking met een gemeenschappelijk doel: behoud van een prachtig, uniek natuurgebied. Speerpunt is al jaren om de hoofdwatergang langs de Laan van Niftarlake en Looijdijk gebaggerd te krijgen. Dit is opgenomen in de planning van de Gemeente, maar een exacte datum is nog steeds niet vastgesteld. De Visserij Vereniging houdt u op de hoogte. 
Voor aanmelding als donateur: Emile Bisschop, tel 0346-282262, of Herman Verkerk, tel. 0346-576331 h.verkerk@hetnet.nl   
Visserij Vereniging en Natuurmonumenten werken samen met werkgroep Natuurbehoud & Milieu 
Visserij Vereniging Tienhoven voelt zich betrokken bij natuur en milieu, voornamelijk op de Tienhovense plassen. Ze heeft zich daarom aangesloten bij de werkgroep Natuurbehoud & Milieu van BTOM. Hieronder in het kort enkele bezigheden hieromtrent.
Visserij Vereniging Tienhoven heeft zich eind 2004 aangemeld bij de VBC (Visserij Beheerscommisie) Amstel Gooi en Vecht. Hierbij zijn aangesloten de visrechthebbenden in het beheergebied Amstel Gooi en Vecht. Het doel van dit project is om in deze watergebieden gegevens te inventariseren betreffende: de visstand, (en belangrijke indicator voor een gezond watersysteem), het milieu en de leefomgeving. Dit mede omdat de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water met zich mee brengt dat nog meer dan voorheen, de waterbeheerder zich dient te richten op het bereiken van een ecologisch gezond watersysteem.
Hieruit kwamen voor wat betreft de Tienhovense plassen een aantal knelpunten en gewenste maatregelen naar voren. Zoals de te uitbundige groei van watervegetatie, met als gewenste maatregel maaibeheer. Nu mag de Visserij Vereniging, mits verantwoord gedaan, dit uitvoeren met toestemming van Natuurmonumenten. Verdere verondieping Tienhovense plassen, met als gewenste maatregel het creëren van overwinteringplaatsen voor de vissen.
Een ander knelpunt is de te ondiepe hoofdwatergang langs de laan van Niftarlake en de Looijdijk. Hierdoor is vismigratie naar aangrenzende watergebieden niet of nauwelijks meer mogelijk. Dit probleem wordt al jaren bij de gemeente aangedragen door VV Tienhoven. Dit punt is de eerste prioriteit van de werkgroep Natuurbehoud & Milieu Samen met de Visserij Vereniging heeft onze werkgroep de gemeente Maarssen benaderd om hier actie op te ondernemen. De werkgroep Natuurbehoud & Milieu werkt ook samen met de beheerder Niels Schouten van Natuurmonumenten, betreffende (gewenste) leefregels in natuurgebied de Tienhovense Plassen en omgeving. Samen met Natuurmonumenten wordt gewerkt aan een versie, welke spoedig op de website van BTOM geplaatst zal worden. Ook vrijwilligers zijn welkom bij Natuurmonumenten. Eén zaterdag in de maand van september t/m maart werken vrijwilligers mee aan het onderhoud van legakkers op de Tienhovense plassen. 
Visvereniging: Aanmelden en informatie hieromtrent bij Herman Verkerk, tel. 0346-576331, h.verkerk@hetnet.nl  
Natuurmonumenten: Aanmelden en informatie hieromtrent bij beheerder Niels Schouten, telefoonnummer 06-54295204, of per e-mail schouten.vanderbaan@planet.nl