Baggerwerk Tienhoven

 Even plotseling als ze gekomen zijn, zijn ze ook weer vertrokken uit Tienhoven: de baggeraars.
Het uitbaggeren van de watergangen in begin 2008 in ons dorp begonnen.
Het is niet afgemaakt, omdat verder baggeren in het voorjaar volgens de Flora en Faunawet niet geoorloofd is.
Niet alleen de hoofdwatergang in het dorp zijn gebaggerd.
Ook de zijwatergangen zijn uitgediept tot aan de rooilijn van de bebouwing.
Dit was nodig om te voorkomen dat de vrij dunne bagger uit de plassen zou teruglopen in de watergang langs de laan van Niftarlake.
Het ligt in de bedoeling dat rond half augustus de werkzaamheden worden voortgezet.
De vrijkomende bagger wordt dan afgevoerd naar het baggerdepot te Wilnis.
De zeer ondiepe watergang langs de Laan van Niftarlake, Looijdijk en Heuvellaan was al jaren lang een bron van ergernis.
De Visserij Vereniging Tienhoven bracht dit probleem regelmatig naar voren bij Gemeente Maarssen en Hoogheemraadschap AGV.
Eind 2005 vernam de Vis Vereniging, dat de watergebieden in onze regio onderzocht gingen worden,
met subsidie van de overheid, op kwaliteit betreffende planten en dierenleven.
Daar heeft de Visvereniging ook de Tienhovense Plassen voor aangemeld en dat onderzoek is in 2006 gehouden.
Dat onderzoek paste in het plan Kader richtlijn Water. Het doel daarvan is om de kwaliteit van de watergebieden
zodanig te verbeteren dat in 2015 aan bepaalde normen wordt voldaan.
Deze plannen worden nu voortgezet in het Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen.
Bij het onderzoek in 2006 scoorden De Tienhovense Plassen matig;
knelpunten bleken o.a. verondieping, opeenhoping bagger en uitbundige plantengroei.
Gewenste maatregelen: o.a. onderzoeken, gericht baggeren.
Als bestuurslid van de Visvereniging Tienhoven en lid van de werkgroep Milieu en Natuur
kaartte ik dit aan bij het Waternet en de gemeente Maarssen tijdens een bijeenkomst in juni 2006.
en kon ik, naast bespreking knelpunten ook namens de bewoners de zeer ondiepe watergang onder de aandacht van Waternet brengen,
en het belang om het baggeren hiervan op te pakken, en niet te wachtten tot 2015.
 
Verder voerden Richard Klomp en Marvin Egberts , namens de werkgroep natuur & Milieu
gesprekken hierover met de wijkbeheerder Marina Slijkerman van de gemeente Maarssen,
en bezocht Marvin op 22 november 2007 Waternet, om belangen betreffende watergang en Tienhovense plassen te bespreken.
Daarop kwam in december vorig jaar het verlossende bericht dat het baggeren in 2008 zou beginnen.
 
Herman Verkerk
Lidwerkgroep Natuur en Milieu