Bethunepolder, verhoging grondwater, inrichting in verband met ecologische hoofdstructuur en groene ruggengraat.

Luide protesten tegen het in november 2008 door AGV (Waternet) genomen peilbesluit voor de grondwaterstanden hebben uiteindelijk geleid tot intrekking van dat peilbesluit. er wordt hard door alle betrokken partijen gewerkt onder regie van de provincie in project- en werkgroepen aan een alternatief plan waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met belangen van bewoners, boeren, water- en natuurdoelen. Als dit plan getoetst is aan natuurdoelen en de beoogde kwelreductie en vernatting van de omgeving zal het opnieuw worden voorgelegd aan de stuurgroep (provincie, Waternet, Staatsbosbeheer, Landinrichtingscie, Noorderpark, BBB en BTOM, Gemeente Maarssen)

Welke consequenties en voorstellen wat betreft recreatievoorzieningen hierop volgen is nog onbekend.

Bestanden: