Stand van zake Vliegveld Hilversum

15 juli 2010 was er een vergadering van de commissie milieuhygiëne vliegveld Hilversum.Hier was een rapport over mogelijke veranderingen in de start- en landingsbanen aan de orde.

Deze veranderingen worden nodig geacht om woningbouw in een nieuwe wijk Ter Sype in Loosdrecht mogelijk te maken. In het rapport voor de commissie milieuhygiëne)wordt op geen enkele manier ingegaan op de nadelige milieu effecten (what’in a name). Noch provincie Noord Holland, noch gemeenten Wijde Meren en Hilversum lijken dat aspect serieus te nemen
Lees verder

Provincie NoordHolland die de stuurgroep voor de plannen met het vliegveld leidt stelt zich zo verdekt (betreffende secretaris vertrokken, opvolger reageert niet of is er niet, niemand weet in de eigen organisatie de weg! e-mails onbestelbaar enz.) zodat er op dit moment nog geen zicht is op de stand van zake. Nadere informatie volgt.

Bericht van 28 oktober 2009: 'VOORTGANG’ VLIEGVELD HILVERSUM
 
Zie bericht van januari hieronder. De geplande vergadering van juni j.l. ging zonder bericht en dus om onbekende redenen niet door. Na veel zoeken en vragen bleek er een vergadering voor 14 oktober te zijn belegd waarvoor –tegen de afspraak in- geen stukken werden toegezonden. Ook die uiteindelijk bemachtigd.
 
De vergadering ging net als de vorige nergens over omdat de benodigde studies –die er in januari j.l. en vervolgens in juni zouden liggen- nog steeds niet gereed waren. Overigens bleken sommige aanwezigen hierover wel te beschikken! Er werd weer uitvoerig over notulen en dergelijke gepraat. Vele oude standpunten herhaald en geklaagd dat we ‘nu al 25 jaar aan het praten zijn’. Overigens schitterde de gemeente Maarssen –wederom- door afwezigheid.
 
Vanuit het vliegveld werd (wederom) gesteld dat men bereid was ‘af te spreken dat er niet meer dan 45 of 46.000 vluchten per jaar uitgevoerd worden en niet met zwaardere toestellen dan nu gevlogen gaat worden’ (gewicht hangt redelijk samen met geluidvolume). Echter men is niet bereid zich daarop ook formeel vast te leggen, bijvoorbeeld door de vergunning daarop aan te passen. Omwonenden en milieu-organisaties houden daarom begrijpelijkerwijze achterdocht.
Daar een verharde baan en de bestaande vergunning aanzienlijke uitbreiding in aantal vluchten en gewicht van toestellen mogelijk maken is een eis voor garanties alleszins redelijk.
 
Buiten de vergadering liet de vertegenwoordiger van het vliegveld weten dat hun voorkeursoplossing voor alle omwonenden gunstiger zou uitpakken dan de huidige praktijk. Alleen voor een ‘weilandje aan de zuidkant’ waarmee hij het natuurgebied van Westbroek en Tienhoven bleek te bedoelen, zou het ‘wat ongunstiger’ worden. Een stiltegebied waarboven nu al veel gestegen (dus met relatief veel lawaai) wordt. (M.E.)