Weg, verkeer en veiligheid

Uw ideeën/vragen over veiligheid in Tienhoven en Oud-Maarsseveen Heeft u ideeën hoe de verkeersveiligheid kan worden verbeterd of vragen over de verkeersveiligheid? Laat het de BTOM en de leden van de Werkgroep “Verkeer & veiligheid” (Dik Roelofsen, Alexe Hartman, Martial Baleste en Mona Toet) weten via veiligheid@btom.nl.

Melden van klachten over verkeerszaken bij Gemeente Maarssen U kunt klachten melden bij de gemeente door te bellen naar het Meldpunt Dagelijks Beheer 0346-594211 of via Internet op www.meldingenonline.nl/maarssenDoen!                              

“Veilige fiets- en schoolroutes”, een onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2008-2012 (GVVP) Het “GVVP” is half 2008 door de Gemeenteraad Maarssen goedgekeurd en daarmee ook het rapport “Veilige fiets- en schoolroutes”. Dit rapport is in te zien op het Gemeentehuis of digitaal op de web site van de Gemeente (www.maarssen.nl/ en dan “inwoners”, “verkeer”, “GVVP” en “Rapport veilige fiets- en schoolroutes”). Het rapport is mede gebaseerd op “E-spraak” (inspraak per e-mail door burgers), “Knelpuntentochten” en gesprekken met wijkcommissies zoals de BTOM. In het lijvige, maar nuttige, rapport staan in Bijlage 2 een 14-tal knelpunten in Tienhoven, met mogelijke oplossingen en een plan van aanpak.

Schoolzone (6 februari 2009) Een onderdeel van het GVVP (zie boven) is het verbeteren van de veiligheid bij scholen door het inrichten van “Schoolzones”. De eerste gerealiseerde Schoolzone in Maarssen is te zien in de wijk Bloemstede in Maarssenbroek. In Tienhoven zal de Ds. Ulferslaan en de hoek van de Laan van Niftarlake/Ds. Ulferslaan onder handen worden genomen. Gedacht moet worden aan een zodanige inrichting dat verkeersdeelnemers duidelijk zien dat ze een school naderen, aan maatregelen om de snelheid van autoverkeer te verminderen, aan veiliger oversteekplaatsen en aan parkeermogelijkheden om kinderen veiliger in/uit de auto te laten. In een overleg van vertegenwoordigers van de Gemeente met Directie en Ouderraad van ’t Palet en De Klaroen en met de Werkgroep Verkeer & veiligheid van de BTOM, is afgesproken allereerst de ouders en de kinderen te raadplegen via een enquête. De enquêteresultaten zullen worden gebruikt om een plan op te stellen. Uitvoering is door de Gemeente gepland in de 2de helft 2009.

Overleg Werkgroep Verkeer & veiligheid van de BTOM met Gemeente (30 januari 2009) Dit periodieke overleg heeft een half jaar stilgelegen mede door het vertrek van de wijkbeheerder. Met de nieuwe wijkbeheerder Jacobine Klijberg is op 30 januari het overleg weer gestart. Namens de Gemeente was ook Corné Schreurs van de afdeling Verkeer aanwezig. Uitgangspunt bij dit gesprek was het rapport dd 14 januari 2009 dat de BTOM heeft opgesteld over de actuele “Knelpunten verkeersveiligheid en leefbaarheid Tienhoven en Oud-Maarsseveen in het kader van veilige fiets- en wandelroutes”. Een aantal punten hieruit werden behandeld: wegversmallingen en snelheden op Laan van Niftarlake/Looydijk, gevaarlijke T-kruisingen. De Gemeente heeft acties toegezegd. In het volgende overleg (juni 2009) zal de voortgang besproken worden en komen de overige knelpunten ter sprake.

Snelheid in bebouwde kom (6 februari 2009) De snelheid van het verkeer op Looydijk/Laan van Niftarlake baart vele mensen zorgen. Vooral wandelaars en fietsers voelen zich onveilig op deze doorgaande weg. Ook hebben sommige bewoners van de huizen langs deze weg last van trillingen als te hard rijdende auto’s, vooral vrachtauto’s en tractoren, de verhogingen bij de T-kruisingen passeren. Gegevens uit september 2006 (Gemeente) en mei 2007 (Projectteam 30 km/uur) geven aan dat er veel harder wordt gereden dan de toegestane 30 km/uur: 50% van de auto’s rijdt harder dan 33 km/uur en 15% rijdt harder dan 43 km/uur. Uit andere gegevens van maart 2008 (Gemeente) blijkt dat het doorgaand verkeer ong. 30-40 % uitmaakt van het totale verkeer door Tienhoven. Dit suggereert dat niet alleen “sluipverkeer-ders” maar ook Tienhovenaren/Oud-Maarsseveners te hard rijden! De Politie heeft aangekondigd (VAR-bericht van 18 december 2008) in 2009 regelmatig snelheidscontroles uit te gaan voeren in Tienhoven. Daarnaast zal de Werkgroep Verkeer & veiligheid BTOM met de Gemeente kritisch kijken naar andere mogelijkheden om de werkelijke snelheden in Tienhoven te verminderen tot de maximaal toegestane 30 km/uur: meer herhalingsborden en wegbelettering, digitale snelheidsindicatie (“smileys”), schoolzone, verbetering van de wegversmallingen, en dergelijke.

Projecten: